facebook tweeter youtube

Platforma Obywatelska
Kwestionariusz — Kwestionariusz WWF: Klimat, rzeki, Bałtyk i gatunki chronione - ochrona przyrody w Unii Europejskiej 2019
Data wypełnienia: 28.04.2019
A. Klimat

A.1. Z powodu zagrożeń, jakie niesie zmiana klimatu (susze, powodzie, huragany) oraz w celu budowy innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Unia Europejska prowadzi politykę klimatyczną, która ma doprowadzić do 2050 roku do gospodarki neutralnej klimatycznie (w której emisje gazów cieplarnianych są równoważone przez pochłanianie).  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  Polska powinna wspierać cel UE, by dążyć do gospodarki neutralnej klimatycznie najpóźniej w 2050 roku, w której zdecydowana większość energii pozyskiwana będzie przez odnawialne źródła energii.  
B) Cel ten jest zbyt ambitny i nie uwzględnia specyfiki państw członkowskich. Polska powinna móc kontynuować dotychczasową politykę klimatyczno-energetyczną, uwzględniając znaczącą rolę węgla co najmniej do 2040 roku i dążyć do zmiany tego celu UE.  
Zdecydowanie A
 Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 Raczej B
 Zdecydowanie B

A.2. Polska energetyka jest niemal w 80% uzależniona od węgla kamiennego i brunatnego, w zdecydowanej większości pochodzącego z krajowych źródeł.  W jakim kierunku Pani/ Pana zdaniem powinna zmierzać przyszłość regionów górniczych? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  Polska i inne kraje członkowskie UE powinny móc kontynuować wydobycie węgla, działanie elektrowni węglowych oraz inwestować w pozyskanie nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego.  
B) Unia Europejska powinna wspierać jak najszybsze ograniczenie wydobycia i zużycia węgla w gospodarce w krajach członkowskich UE poprzez program sprawiedliwej transformacji dla regionów górniczych oraz systemy wsparcia dla transformacji sektora energetycznego.  
 Zdecydowanie A
 Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 Raczej B
Zdecydowanie B

B. Bioróżnorodność

B.1. W latach 2000-2012 z powierzchni Ziemi zniknęło  ponad 2,3 miliona km2 lasów (7,5 raza więcej niż powierzchnia Polski) . W tym samym czasie w innych miejscach na Ziemi przyrosło ich 0,8 mln km2. Ponad 30% ubytku  dotyczy tropikalnych lasów deszczowych. Unia Europejska należy do największych konsumentów (nabywców) produktów przemysłu drzewnego.  Jakie podejście dotyczące ochrony przyrody na obszarach leśnych poza Unią Europejską, jest Panu/Pani bliższe? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  Unia Europejska powinna działać na rzecz powstrzymania wylesiania w skali świata, posiadać instrumenty prawne i finansowe pozwalające na zatrzymanie degradacji lasów na świecie, nawet jeśli będzie to oznaczać zmniejszenie środków/funduszy na inne cele.  
B) Obywatele Unii Europejskiej nie powinni brać odpowiedzialności za ochronę lasów w skali globalnej. Unia Europejska nie powinna zajmować się problemem wylesiania w skali świata.  
 Zdecydowanie A
Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 Raczej B
 Zdecydowanie B

B.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Unia Europejska powinna wspierać zachowanie bioróżnorodności na świecie z uwagi na globalny charakter tych procesów. Tym nie mniej należy szanować autonomię państw i społeczności i na zasadzie partnerstwa oferować pomoc w realizacji programów a nie działać władczo czy protekcjonistycznie.

B.3. Jakie podejście dotyczące gatunków chronionych, wilka, żubra, niedźwiedzia, jest Pani / Panu najbliższe? Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 Powinno się zezwolić na polowania na gatunki obecnie chronione (np. wilk, żubr, niedźwiedź).
Polowania na gatunki chronione powinny być zakazane. W wyjątkowych przypadkach, powinny być wydawane jednostkowe zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które zagraża zdrowiu lub życiu ludzi.
 Polowania na gatunki chronione powinny być zakazane. W wyjątkowych przypadkach, powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje znaczące szkody rolnicze. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

B.4. Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej są bezpośrednie dopłaty, liczone obecnie głównie za powierzchnię gospodarstwa, które trafiają do rolników. Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane gospodarstwom? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 od dbania o środowisko przez dane gospodarstwo (np. ochrona wód poprzez tworzenie stref buforowych wzdłuż strumieni, potoków i rzek, krajobrazu poprzez pozostawianie oczek wodnych i nisz dla dzikich zwierząt)
 od zagwarantowania dobrostanu zwierząt, (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt)
 od opłacalności upraw i hodowli na danym obszarze
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

Poniżej w uwagach

B.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólna Polityka Rolna powinna przewidywać uwarunkowanie wsparcia, niezależnie od jego formy, zachowaniem standardów środowiskowych, w tym dobrostanu zwierząt, jako wymogu cywilizacyjnego nowoczesnego rolnictwa. Zapewnienie przez Państwo przestrzegania tych reguł powinno być warunkiem udziału w tej polityce a nie kryterium oceny dostępu do wsparcia poszczególnych beneficjentów.

C. Rzeki

C.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  Rzeki powinny służyć jako drogi wodne, źródło do nawadniania pól uprawnych i produkcji energii - nawet jeżeli skutkuje to niszczeniem ekosystemów wodnych, pogorszeniem jakości wody, narastającym problemem suszy i powodzi.  
B) Rzeki naturalne powinny zostać zachowane w dobrym stanie ekologicznym – by ograniczać skutki suszy i powodzi, zachowywać ekosystemy wodne i dobrą jakość wody, nawet jeżeli skutkuje to ograniczeniem rozwoju dróg wodnych i energetyki.   
 Zdecydowanie A
 Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Raczej B
 Zdecydowanie B

C.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dylemat w pkt B jest cokolwiek sztuczny - zachowanie dobrego stanu ekologicznego nie może być ograniczeniem, bo jest WARUNKIEM zrównoważonego rozwoju dróg wodnych i energetyki. zrównoważonego rozwoju dróg wodnych i energetyki.

C.3. Zarządzanie ryzykiem powodziowym na poziomie unijnym jest określone przez Dyrektywę Powodziową oraz Ramową Dyrektywę Wodną.  Choć Polska obecnie spełnia zalecenia Dyrektywy Powodziowej, to równocześnie przedkłada Komisji Europejskiej wnioski o odstępstwa od Ramowej Dyrektywy Wodnej, stanowiące zagrożenie dla zarządzania ryzykiem powodzi. Które z twierdzeń dot. ograniczania skutków powodzi jest bliższe Pani/Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  By zapobiegać powodziom należy przede wszystkim zachowywać i odtwarzać naturalne tereny zalewowe oraz ograniczać zabudowę na terenach zagrożonych powodzią.  
B) Można zezwalać na budowanie domów na terenach zalewowych, i równocześnie zapobiegać powodziom  poprzez regulację rzek oraz budowę tam i sztucznych zbiorników retencyjnych na rzekach.  
Zdecydowanie A
 Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 Raczej B
 Zdecydowanie B

C.4. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dzisiejszy stan wiedzy nie pozostawia miejsca na dylematy co do obecnych i przyszłych decyzji. Pozostaje kwestia ochrony przeciwpowodziowej i suszonej obszarów już przekształconych lub zabudowanych. Tam gdzie nie ma innych możliwości należy podejmować tylko niezbędne działania ochronne najmniej ingerujące w ekosystemy.

C.5. Intensywność transportu wciąż rośnie - przewiduje się, że do 2050 r. sam tylko transport towarowy zwiększy się o 80%. Transport w UE, szczególnie transport drogowy, jest niemal w 100%. uzależniony od ropy naftowej jako źródła energii. Ze względu na niestabilność rynków ropy i duże prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości trudności w jej pozyskiwaniu należy poszukiwać alternatyw dla paliw kopalnych . Jakie alternatywne formy transportu należy rozwijać w pierwszej kolejności? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
W organizacji transportu na duże odległości w UE, by odciążyć drogi, w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć kolejowa.
 W organizacji transportu na duże odległości w UE, by odciążyć drogi, w pierwszej kolejności powinna być żegluga śródlądowa.
 Żadne z powyższych. Transport na duże odległości powinien być nadal oparty na transporcie drogowym.

C.6. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W Polsce nie ma naturalnego potencjału dla efektywnej ekonomicznie i ekologicznie żeglugi śródlądowej o potencjale mogącym w stopniu odczuwalnym odciążyć drogi. Wybór na rzecz niskoemisyjnego nowoczesnego transportu kolejowego jest oczywisty. Tym bardziej, że przy dzisiejszych technologiach w przypadku dużych odległości jest równie atrakcyjny dla przewozów towarowych jak i pasażerskich. A kolej dużych prędkości jest nawet konkurencyjna dla obciążonego ekologicznie transportu lotniczego.

D. Bałtyk

D.1. Obecnie ok. 50% zbadanych stad ryb Morza Bałtyckiego oraz ok. 40% stad Atlantyku północno-wschodniego jest nadmiernie eksploatowana. Wspólna Polityka Rybołówstwa wymaga zakończenia nadmiernych połowów (przełowienia) najpóźniej do 2020 roku. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
A)  Należy zakończyć nadmierne połowy do 2020 roku. Nadmierna eksploatacja ryb zagraża stabilności ich populacji, a co za tym idzie stabilności sektora rybackiego w przyszłości.  
B) Ważniejszy jest zysk sektora rybackiego, dlatego połowy w obecnej wielkości powinny być kontynuowane.  
 Zdecydowanie A
Raczej A
 Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 Raczej B
 Zdecydowanie B

D.2. Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Rybołówstwo, tak jak i inne dziedziny gospodarki eksploatujące naturalne zasoby przyrodnicze powinny uwzględniać racjonalne długofalowe zasady zrównoważonej polityki w tym zakresie. Przedmiotem dyskusji może być jedynie trafność diagnozy oraz zakres i skuteczność ograniczeń a nie ich zasadność.

Kwestionariusz — MamPrawoWiedziec.pl pyta: Zmiany w Kodeksie Wyborczym 2017
Data wypełnienia: 29.11.2017
A. Zmiany w ordynacji wyborczej

A.1. Czy, zdaniem Państwa ugrupowania politycznego, przedstawicieli do następujących organów samorządowych powinno się wybierać w okręgach jedno- czy wielomandatowych?
 W okręgach jednomandatowychW okręgach wielomandatowychNie zajmujemy stanowiska w tej sprawie
Rada gminy do 20 tys. mieszkańcówtak  
Rada gminy powyżej 20 tys. mieszkańców tak  
Rada miasta na prawach powiatu tak 
Rada powiatu tak 
Rada województwa tak 

A.2. Czy, jako ugrupowanie polityczne, popieracie Państwo ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast?
 Tak
Nie
 Nie zajmujemy stanowiska w tej sprawie

A.3. Kto zdaniem Państwa ugrupowania powinien ustalać podział na okręgi i obwody wyborcze?
 Wójt, burmistrz, prezydent miasta
 Komisarz wyborczy powołany przez Państwową Komisję Wyborczą

Inne (jakie?)

Odpowiednie rady

A.4. Czy, zdaniem Państwa ugrupowania politycznego, głosowanie w lokalach wyborczych powinno być nagrywane i transmitowane on-line?
 Tak
Nie
 Nie zajmujemy stanowiska w tej sprawie

A.5. Prosimy o przedstawienie oficjalnego stanowiska Państwa ugrupowania w sprawie proponowanych przez posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości  zmian w Kodeksie Wyborczym.
Jesteśmy przeciw.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.