facebook tweeter youtube

Platforma Obywatelska
program wyborczypobierz programpobierz programpobierz program

Minimalna stawka godzinowa

Wprowadzimy minimalną stawkę godzinową w wysokości co najmniej 12 złotych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pomoc dla zadłuzonych w walutach zagranicznych

Pomożemy osobom zadłużonym w walutach zagranicznych w sposób, który sprawiedliwie traktuje kredytobiorców złotowych i nie naraża systemu bankowego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wybdusze europejskie na innowcje

Wykorzystamy fundusze europejskie i bodźce podatkowe na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Oszczędności krajowe zamiast kapitału zagranicznego

Zmniejszymy zależność gospodarki od kapitału zagranicznego, mobilizując oszczędności krajowe

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mniej umów cywilnoprawnych więcej umów o pracę

Ukrócimy nadużywanie umów cywilnoprawnych i zwiększymy atrakcyjność umów o pracę.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla osób z nową pracą

Osoby rozpoczynające pracę otrzymają wsparcie od państwa w wysokości do 4 tys. złotych rocznie. Wsparcie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile ich staż pracy nie jest dłuższy niż 2 lata, do wysokości 4 tys. złotych rocznie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Już istniejące narzędzia pomocy państwa służącej łagodzeniu skutków globalnego kryzysu finansowego i rosyjskiego embarga rozszerzymy na wszystkie przypadki niespodziewanego załamania koniunktury w dotkniętych nim branżach. Uruchomimy w takich sytuacjach wsparcie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zniesienie składek na ZUS i NFZ

Dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie docelowo zniesiemy składki na ZUS i NFZ. PIT będzie dla nich jedyną daniną, którą zapłacą z tytułu dochodów z pracy. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne sfinansujemy bezpośrednio z budżetu państwa. W przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku będzie kształtowała się na bardzo niskim poziomie – nawet 10 proc. Równocześnie prawdziwy sukces będzie się opłacał bardziej niż obecnie, bo maksymalna suma podatków i składek ulegnie obniżeniu z obecnych 43,5% do 39,5%. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym – co oznacza, że rodziny z dziećmi będą płacić dużo mniej. Na przykład roczne obciążenie składkowo-podatko - we ojca, który utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z minimalnego wynagrodzenia, spadnie z niemal 30 proc. obecnie do 10 proc., czyli o około 5 tys. złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Systemowe dyscyplinowanie finansów publicznych

Podtrzymamy systemowe rozwiązanie, które trwale dyscyplinuje finanse publiczne. W latach kryzysowych wydajemy więcej, stymulując gospodarkę, natomiast w czasie koniunktury, do której teraz wracamy, konieczne jest oszczędzanie na przyszłość. Dzięki regule dyscyplinującej wydatki i skuteczniejszemu zwalczaniu tzw. karuzeli VAT oraz transferów zysku za granicę za cztery lata osiągniemy jednoprocentowy deficyt strukturalny, a już w roku 2018 nasz dług publiczny – liczony w relacji do PKB – spadnie poniżej 50 proc

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ulgi dla firm rodzinnych

Większość firm w Polsce to firmy rodzinne, które są współautorami naszego sukcesu gospodarczego po roku 1989. Ułatwimy im płynne przekształcenie samodzielnej działalności gospodarczej w inne formy prawne za pomocą regulacji, które skrócą czas i ograniczą ryzyko prawne oraz koszty procesu sukcesji. Konieczny jest okres przejściowy – minimum pół roku na zmianę dokumentacji, umów z kontrahentami, oznaczeń na produktach, na przeniesienie na nową spółkę prawa do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych etc., ale także na ewentualne przeprowadzenie procedury spadkowej, unormowanie kwestii własnościowych oraz utrzymanie ciągłości stosunków z bankiem czy innymi instytucjami finansowania zewnętrznego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ulga na działalność badawczą i rozwojową

Zastąpimy nieefektywną ulgę na nabycie nowych technologii ulgą na działalność badawczą i rozwojową (B+R).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Powszychny III filar

Wzbogacimy system emerytalny o bardziej powszechny III filar. Z uwagi na doświadczenia innych krajów oraz wysoce niezadowalający dorobek dotychczasowych programów ubezpieczeń dobrowolnych w Polsce konieczne jest zwiększenie ich atrakcyjności i zachęt dla osób o niższych zarobkach przez łączenie wkładu pracownika z uzupełnieniem ze strony pracodawcy. Jedną z możliwości jest automatyczne zapisanie do programu, z możliwością wycofania się, przy silnych zachętach do dalszego uczestnictwa w nim.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ograniczenie przywilejów związkowych

Etaty związkowe będą opłacane przez same związki, a nie przerzucane w koszty przedsiębiorstw

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dodatkowo realizowane będą istotne działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – tzw. Program Likwidacji Miejsc Nie bezpiecznych na drogach krajowych. Zostaną wybudowane lub przebudowane skrzyżowania, chodniki, przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, zatoki autobusowe. Na ten cel możemy przeznaczyć nawet 4,8 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nowy krajowy program kolejowy

W ramach nowego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zainwestujemy w modernizację kolei ponad 67 mld złotych. Dzięki tym środkom przebudujemy 8500 km torów, co pozwoli na rozwój kolei dużych prędkości (powyżej 160 km/godz. na głównych liniach). Dokończmy modernizację najważniejszych szlaków kolejowych w kraju: Opole – Wrocław – Szczecin – Świnoujście, Zebrzydowice – węzeł Katowice – Bydgoszcz – Gdańsk oraz trasy Warszawa – Trójmiasto, Kraków – Katowice, Poznań – Wrocław i Warszawa – Białystok.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bezpieczeństwo energetyczne

Kontynuując modernizację polskiej energetyki, zapewnimy niezakłócone i tanie dostawy energii elektrycznej i cieplnej odbiorcom przemysłowym oraz gospodarstwom domowym. Głównym inwestorem pozostaną zapewniające dziesiątki tysięcy miejsc pracy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Równoległym celem będzie tworzenie zachęt do rozwijania energetyki „rozproszonej”, prosumenckiej, na użytek gospodarstw domowych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Inwestycje w sektorze energetycznym

Do końca 2020 roku spółki Skarbu Państwa przeznaczą na inwestycje w sektorze energetycznym 25 mld euro. W program modernizacji produkcji i przesyłu energii włączymy Polskie Inwestycje Rozwojowe i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środki pozyskane w ramach tzw. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu dostęp do energii będzie adekwatny do potrzeb rozwojowych naszej gospodarki w perspektywie następnych 50 lat.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wzmocnienie praw wynajmujących

Wprowadzimy rozwiązania prawne wzmacniające równowagę praw wynajmującego i najemcy. Konieczna jest w tym celu zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pierwsze mieszkanie

Będziemy kontynuować programy wspierające zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, ze szczególnym wsparciem zarezerwowanym dla rodzin wielodzietnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Programy „Maluch” i „Maluch na uczelni”

Będziemy kontynuować programy „Maluch” i „Maluch na uczelni”. W 2015 roku zwiększyliśmy ich finansowanie do 150 mln złotych – i tę wysokość nakładów planujemy utrzymać przez następne lata.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej pieniędzy na rodziny

Fundusz przeznaczony na wparcie rodzin już od przyszłego roku zwiększy się o ponad pół miliarda złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wyższe zasiłki rodzinne

Podniesiemy zasiłki rodzinne i wprowadzimy nowe kryteria dochodowe. Od 1 listopada 2015 roku podniesiemy je o 100 złotych (z poziomu 574 złotych na członka rodziny). W 2017 roku planujemy podwyżkę o kolejne 80 złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Świadczenia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

W przypadku świadczenia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością kryterium dochodowe (664 złotych) zostanie podniesione o 180 złotych. Dzięki temu więcej rodzin będzie mogło skorzystać z zasiłków, a pomoc będzie adresowana do osób bez pracy i o niskich dochodach

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla szkół zagranicą nauczających języka polskiego

Zwiększymy wsparcie dla szkół zagranicą nauczających języka polskiego, w języku polskim oraz tych, które uczą o Polsce, tak by ułatwić dzieciom ewentualne przyjęcie lub przeniesienie do polskiej szkoły.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Doszkolenia z zakresu opieki geriatrycznej

Zagwarantujemy, że przeszkolenie w formie kursów doskonalących i specjalistycznych z zakresu opieki geriatrycznej otrzyma: 1600 lekarzy podstawowej opieki medycznej, 4000 pielęgniarek, 2320 fizjoterapeutów, 450 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zmiany w refundacji leków

Mając na względzie wzmocnienie świadczonej opieki zdrowotnej dla pacjentów powyżej 65. roku życia, wprowadzimy korzystne dla osób starszych zmiany w poziomie refundacji leków.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Wykorzystując dostępne środki europejskie, stworzymy dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w wieku powyżej 65. roku życia, w których będzie prowadzona krótkotrwała diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów seniorów, bez konieczności całodobowej hospitalizacji

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Teleopieka i telemedycyna z publicznych pieniędzy

Przygotujemy wytyczne i standardy technologiczne związane ze świadczeniem usług telemedycyny. Przeprowadzimy nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, tak by usługi teleopieki i telemedycyny mogły być opłacane z funduszy publicznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zwiększymy wydatki na już rozpoczęt program „Senior – WIGOR

Wprowadzimy system zachęt dla podmiotów gospodarczych inwestujących w różnego rodzaju placówki świadczące usługi dla seniorów (np. dzienne domy pobytu, ośrodki pobytowe, ośrodki rehabilitacyjne). Będziemy kontynuować inwestycje poprawiające przestrzeń publiczną, tak aby uczynić ją bardziej przyjazną osobom starszym

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rzecznicy praw konsumenckich dla osób starszych.

We współpracy z organizacjami seniorskimi stworzymy system społecznych rzeczników praw konsumenckich dla osób starszych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Szacunek do seniorów

Wprowadzimy do programu szkół podstawowych i gimnazjów pozycje, które nauczą dzieci i młodzież, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają seniorzy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zmiany w edukacji zawodowej

Dopasujemy system edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku usług i przemysłu. Wybór szkoły zawodowej musi oznaczać ciekawe praktyki i gwarantować bezpieczeństwo zatrudnienia. W celu dokonania całościowej oceny, jakie profile kwalifikacji będą niezbędne dla przyszłego rozwoju, poszerzymy ramy współpracy z uczelniami i z pracodawcami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Uczniowie będą współdecydować o szkole

Wprowadzimy zasadę, że uczniowie będą czuć się współgospodarzami szkoły, np. poprzez współdecydowanie o podziale środków zgromadzonych w ramach funduszy komitetów rodzicielskich w szkołach ponadpodstawowych. W ten sposób będziemy kształtować postawę współodpowiedzialności za zarządzanie dobrem wspólnym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zniesienie egzaminów na koniec szóstej klasy

Zniesiemy powszechne, obowiązkowe egzaminy zewnętrzne na zakończenie szóstej klasy. Sprawdzanie mocnych i słabych stron uczniów będzie się odbywało w inny sposób: losowo wybrane 10 proc. szkół będzie organizować sprawdziany.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Uproszczony system wynagradzania nauczycieli

Wprowadzimy uproszczony system wynagradzania nauczycieli oparty na efektach pracy. Chcemy zmienić warunki prawne i organizacyjne tak, by umożliwić nauczycielom awans i podnieść prestiż tego zawodu

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konstytucja Oświatowa

Podstawą dalszych zmian w edukacji będzie nowa ustawa oświatowa – Konstytucja Oświatowa, którą przygotujemy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanym środowiskami, w tym zwłaszcza związkami zawodowymi nauczycieli, samorządami, przedstawicielami rodziców i środowiskami gospodarczymi.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Szkoła dla społeczności lokalnej

Chcemy, żeby szkoły stały się centrum życia i integracji lokalnych społeczności, miejscem otwartym od rana do wieczora. Chcemy też zwiększyć opiekuńczą rolę szkoły.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pedagog i logopeda w każdej szkole

W każdej szkole dzieci i rodzice powinni mieć dostęp do pedagoga i logopedy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Gabinet stomatologiczny w szkole

Wprowadzimy program profilaktyki stomatologicznej, przypisując każdą szkołę do konkretnego gabinetu stomatologicznego, w ramach finansowania publicznego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Muzea Historii Polski

Do 2018 roku powstanie Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. Równolegle do tej instytucji będziemy tworzyć sieć łączącą lokalne muzea poświęcone dziejom naszego kraju. Uruchomimy też program „Kanon Miejsc i Muzeów Historycznych”. Pozwoli on na wsparcie najważniejszych dla polskiej historii instytucji oraz spięcie ich w sieć ułatwiającą tworzenie programów edukacyjnych i szlaków turystycznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mapy kształcenia zawodowego

Na poziomie województw stworzymy mapy zapotrzebowania na kształcenie zawodowe.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zmiany w studiach doktoranckich

Wprowadzimy zasadnicze zmiany dotyczące studiów doktoranckich. Studia doktoranckie powinny być bardziej interdyscyplinarne i powinny prowadzić do większej wymiany międzynarodowej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja bibliotek

Priorytetem w ramach programu będzie modernizacja bibliotek i zaopatrzenie ich w nowości wydawnicze. Będziemy popularyzować czytelnictwo także za pomocą programów skierowanych do organizacji pozarządowych i samorządów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca między pracodawcami a uczelniami

Chcemy wzmocnić współpracę między pracodawcami a uczelniami. Wprowadzimy możliwość uruchamiania kierunków studiów na zamówienie na wniosek organizacji pracodawców lub samych pracodawców. Do finansowania takich kierunków wykorzystamy fundusze europejskie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej pieniędzy na badania

Korzystając z funduszu udziałowego Banku Gospodarstwa Krajowego, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zwiększymy finansowanie nauki, w tym zwłaszcza budżety Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w których to sami naukowcy decydują o rozdziale pieniędzy na badania. Dodatkową pulę pieniędzy zarezerwujemy na finansowanie badań podstawowych, będziemy też dbać o zagwarantowanie wsparcia dla małych projektów badawczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


„Klasycy Literatury Polskiej”

Nowym zadaniem będzie wsparcie z budżetu państwa dla publikacji książek w serii „Klasycy Literatury Polskiej”, co zapewni czytelnikom stałą możliwość kupienia najważniejszych dzieł polskiej literatury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Narodowy Program „Kultura Dostępna”

Na podstawie zebranych doświadczeń i oceny skuteczności podjętych działań rozbudujemy Narodowy Program „Kultura Dostępna”, który będzie systemowo wspierał znoszenie barier w dostępie do kultury. W ramach programu obowiązkowe będzie tworzenie ofert specjalnych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, kontynuowane będą programy dotacyjne wspierające takie działania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obecność polskiej kultury za granicą będzie naszym priorytetem

Wzmocnimy więzi pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza, a siecią Instytutów Polskich. Wesprzemy finansowo najważniejsze polonijne instytucje kultury.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej finansowanych szczepień dla dzieci

Poszerzamy listę szczepień u dzieci finansowanych z pieniędzy publicznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ubezpieczenia pielęgnacyjne

Wprowadzimy też ubezpieczenia pielęgnacyjne, których celem będzie wsparcie opieki nad seniorami w warunkach domowych, ośrodków dziennych i stacjonarnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Skuteczne programy profilaktyczne

Skuteczne programy profilaktyczne, obejmujące wszystkie grupy wiekowe, stają się jednym z filarów działań państwa w obszarze zdrowia. Będziemy popularyzować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, m.in. przez wprowadzenie edukacji zdrowotnej już na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wyższa jakość świadczeń zdrowonych

Sprawny system to także lepsza jakość świadczeń wykonywanych w przychodniach i szpitalach. Ocena jakości świadczeń będzie oparta na dwóch filarach: ocenie przez profesjonalistów i ocenie jakości świadczeń przez pacjentów. Wzmacnianie empatii jest podstawą bezpieczeństwa i zaufania w relacjach między pacjentem a zespołem leczącym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Cyfryzacja służby zdrowia

Dokończymy proces informatyzacji ochrony zdrowia, wprowadzamy m.in. e-skierowanie oraz e-receptę.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Program kształcenia dla lekarzy

Doprowadzimy do uzupełnienia programów kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i personelu medycznego, tak by podkreślić wagę poprawnych relacji pacjenta z zespołem leczącym oraz przyjaznej komunikacji z pacjentem.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Monitorowanie jakości kształcenia kadr medycznych

Jednocześnie uruchomimy system monitorowania jakości kształcenia kadr medycznych i wprowadzimy standaryzację egzaminów na uczelniach medycznych. Chcemy, żeby wybór miejsca kształcenia przyszłych lekarzy i pielęgniarek był powiązany z ich przyszłym miejscem pracy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Stypendia zagraniczne dla lekarzy i pielęgniarek

Zaproponujemy kilkuletnie stypendia dla lekarzy i pielęgniarek w trakcie szkolenia, uwarunkowane ich pozostaniem w kraju przez 5 lat po studiach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Większa liczba rezydentur dla lekarzy, rezydentury dla pielęgniarek

Odpowiadając na potrzeby w poszczególnych województwach, będziemy dalej zwiększać liczbę rezydentur dla lekarzy – już obecnie wydajemy na ten cel ponad 700 mln złotych rocznie. W 2016 roku wydamy na ten cel ponad 1 mld złotych. Wprowadzimy też system rezydentur (pierwszych etatów) dla pielęgniarek.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zwiększenie liczby geriatrów

Zwiększymy liczbę specjalistów w dziedzinie geriatrii, będziemy kontynuować inwestycje w dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego do potrzeb osób starszych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


"Bilans seniora"

Do świadczeń zdrowotnych wprowadzony zostanie „bilans seniora”, czyli pakiet nowych badań profilaktycznych, dostępnych i finansowanych przez NFZ.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nowe, niestandardowe terapie

Zobowiązujemy się w przyszłej kadencji do wprowadzenia systemu obiektywnego wsparcia w obszarze nowych, niestandardowych terapii – zgodnie z rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konsultacje społeczne

Poprawimy jakość i zwiększymy ilość prowadzonych konsultacji społecznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Głosowania przez Internet

Przygotujemy też narzędzia do przeprowadzania głosowań przez Internet. Stworzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji system do przeprowadzania e-referendów będzie bezpieczny, ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich samorządów w Polsce.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych do 16 lat

Chcemy zachęcić do udziału w życiu swoich miast młodych mieszkańców, dlatego też rozpoczniemy dyskusję o obniżeniu cenzusu czynnego wieku wyborczego w wyborach samorządowych do 16 lat. Poddamy też pod dyskusję pomysł, by w wyborach samorządowych rodzice dzieci do 16. roku życia mogli głosować w ich imieniu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Katalog minimalnych wymagań sanitarnych

Opracujemy oficjalny katalog minimalnych wymagań sanitarnych wobec małych przetwórni oraz rolników produkujących na potrzeby własne oraz swoich gości. Katalog ten będzie przekazany do stosowania w praktyce jako oficjalne zalecenie odpowiednim służbom i rolnikom. Wprowadzimy systemową zmianę sposobu działania odpowiednich służb (weterynaryjnych, inspekcji sanitarnej): rolnicy będą korzystać z ich pomocy na etapie powstawania zakładu, a nie dopiero przy jego odbiorze do eksploatacji.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ustawa metropolitalna

Wprowadzimy ustawę metropolitalną, która znacząco ułatwi współpracę różnych gmin w ramach jednej metropolii, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego i ochrony środowiska.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dostęp do wiedzy w archiwach miejskich urzędów

Upowszechnimy dostęp do wiedzy zgromadzonej w elektronicznych archiwach miejskich urzędów, tak by ułatwić mieszkańcom tworzenie własnych projektów rozwiązań.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Większa rola miast i samorządów

Zwiększymy rolę miast i samorządów poprzez zmiany w prawie samorządowym i powrót do pierwotnej idei samorządowej z 1990 roku, w myśl zasady, iż samorząd jest gospodarzem terenu i może realizować wszystkie zadania, które nie są prawnie zabronione. Zwiększy to odpowiedzialność samorządu wobec mieszkańców i uprości procedury administracyjne

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Analiza wykonywalności inwestycji w gminach

Każda inwestycja przekraczająca 1 proc. budżetu inwestycyjnego gminy przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji powinna posiadać – wzorem działań UE – pełną analizę wykonalności, kosztów realizacji i kosztów przyszłego funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Partnerstwa prywatno-publiczne w samorządach

Ułatwimy stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez zniesienie części barier, np. przenosząc ocenę prawno-formalną z etapu przedinwestycyjnego na etap poinwestycyjny. Samorządy uzyskają wsparcie ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w przygotowaniu i realizacji inwestycji w formule PPP. Należy uruchomić programy pilotażowe, dostarczyć niezbędnej pomocy eksperckiej oraz przygotować listę dobrych praktyk PPP.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wieś dla młodych i seniorów

Dostosujemy infrastrukturę małych miast i wsi do potrzeb ludzi młodych i seniorów, poprzez zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Strefy Aktywności Gospodarczej

Stworzymy Strefy Aktywności Gospodarczej jako miejsca inwestycji przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, szczególnie tych rodzimych. Przedsiębiorstwa będzie przyciągać do stref zestaw lokalnych preferencji podatkowych i czynników budujących konkurencyjność (infrastruktura i zaangażowanie ośrodków naukowych). Organizacją stref zajmą się samorządy lokalne wsparte przez samorządy województw, z udziałem banków i agencji rozwoju regionalnego. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskają nowe możliwości rozwoju, powstaną nowe lokalne miejsca pracy i zyska jakość naszej przestrzeni. Z budżetów regionalnych programów operacyjnych na dozbrojenie, rozszerzenie istniejących i przygotowanie nowych Stref Aktywności Gospodarczej przeznaczymy 2,6 mld złotych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dalsza budowa dróg

Budując spójną sieć autostrad i dróg ekspresowych, zadbamy równocześnie o usprawnianie połączeń lokalnych. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych będzie kontynuowany, a przeznaczymy na niego 1 mld złotych rocznie. Program ten skoncentruje się na drogach, które łącząc miejscowości, ułatwią dojazdy do pracy i miejsc usług bytowych, edukacyjnych i zdrowotnych, ważnych w życiu codziennym. Jednocześnie w ramach tego programu będzie finansowana budowa ścieżek rowerowych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla osób zakładających fiirmy w małych miastach

Wprowadzimy preferencje dla firm zakładanych lub rozwijanych na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystując do tego fundusze europejskie oraz krajowe (w szczególności Fundusz Pracy). Dzięki tworzeniu i rozwijaniu usług możliwie blisko klientów mieszkańcy unikną wydatków i oszczędzą czas.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

Dlatego dokończymy wodociągowanie i kanalizację wsi tam, gdzie jest to dla mieszkańców ekonomicznie uzasadnione, na pozostałym obszarze wdrożymy rozwiązania adekwatne do warunków, m.in. indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będziemy dofinansowywać inwestycje zarówno w tzw. aglomeracjach ściekowych, jak i poza nimi. Zainwestujemy także w budowę systemów zaopatrzenia w wodę. Inwestycje w tym zakresie pochłoną około 6 mld złotych – z dużym udziałem już wynegocjowanych środków europejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Punkty handlu przydrożnego

We współpracy z samorządami i zarządcami dróg przygotujemy wystandaryzowany i bezpieczny system punktów handlu przydrożnego, w których lokalni wytwórcy będą mogli sprzedawać własne, wytwarzane w małej skali produkty. W działania te zainwestujemy nie mniej niż 300 mln złotych, zapisanych na ten cel w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ochrona polskiej ziemi

Przekażemy powiększanie areału ziemi w gestię Skarbu Państwa, przy wykorzystaniu prawa pierwokupu i upowszechniania instytucji dzierżawy oraz poprzez powstrzymanie degradacji gleby i podnoszenie jej żyzności.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obowiązek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzimy obowiązek sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 5-letnim okresem wdrożenia (w celu uporządkowania stanu prawnego obszarów i przyspieszenia procesów inwestycyjnych).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Budowle szpecące krajobraz zakazane

Powiaty otrzymają kompetencje umożliwiające im odmowę wydania pozwolenia na budowę w miejscach, gdzie mogłoby to doprowadzić do oszpecenia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra wsparcia cyfrowego

Ucyfrowienie dostępu do usług dla mieszkańców wsi może się udać tylko wówczas, gdy sami ich użytkownicy będą potrafili z nich korzystać. Dlatego, mając na uwadze szczególnie seniorów, we współpracy z gminami i lokalnymi organizacjami obywatelskimi zorganizujemy centra wsparcia cyfrowego. Wykorzystamy program rządowy „Pierwsza praca” do zatrudnienia w tych centrach młodych ludzi, którzy będą wspierać seniorów w nauce załatwiania codziennych spraw przez Internet.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Aplikacje gospodarcze

Ułatwimy opracowanie i wdrożenie aplikacji sprzyjających pozytywnym zmianom gospodarczym i ułatwiających korzystanie z usług, np. aplikacji pozwalających na bezpośrednie kontaktowanie się producentów żywności z lokalnymi odbiorcami (wzmocnienie działań polegających na skróceniu łańcucha dostaw żywności) oraz systemów pozwalających na świadczenie usług telemedycznych, dzięki którym osoby wymagające ciągłego monitorowania stanu zdrowia (w szczególności seniorzy) będą mogły korzystać z opieki medycznej bez konieczności ponoszenia kosztów i trudu częstych wizyt lekarskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


FIO dla strażaków i grup nieformalnych

Przy wykorzystaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwimy pozyskanie środków na działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale też organizacji nieformalnych, takich jak koła gospodyń wiejskich. W tych przypadkach będziemy dostarczać wsparcie za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich, których doświadczenie, potencjał i znajomość potrzeb lokalnych musimy koniecznie wykorzystać.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Stanowisko dotyczące migracji

Będziemy bronić polskich przedsiębiorców i pracowników przed widocznymi w niektórych krajach europejskich tendencjami protekcjonistycznymi. Uważamy, że działają one nie tylko na szkodę interesu Polski, ale również – interesu całej Unii Europejskiej, podważając fundamenty integracji gospodarczej kontynentu. Jako kraj strzegący wschodniej granicy Unii będziemy zabiegać o odpowiednie uwzględnienie w polityce migracyjnej również tego kierunku migracji do UE. Oczekując solidarności od innych, sami chcemy ją okazywać: Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie problemów, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Traktujemy to jako polisę na przyszłość, w której – tak jak w przeszłości – to my możemy potrzebować solidarności od innych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wojskowa i cywilna kadra armii

Zwiększymy zarobki wojskowych i cywilnej kadry armii. Wprowadzimy specjalne dodatki do pensji, premiujące podnoszenie kwalifikacji. Zapewnimy specjalne rozwiązania dla młodych żołnierskich rodzin, m.in. stypendia dla dzieci podoficerów, ułatwiające podjęcie nauki w szkołach wyższych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Jednolity rynek cyfrowy

Chcemy wspólnie budować jednolity rynek cyfrowy, w którym upatrujemy szansy na wzrost gospodarczy Europy i Polski. Korzyści płynące z rewolucji cyfrowej, wskutek której zacierają się granice państwowe, muszą dotrzeć do wszystkich regionów zjednoczonej Europy. Dlatego będziemy dalej przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce oraz zabiegać o przepisy niedyskryminujące polskiego konsumenta i dające równe szanse polskiemu przedsiębiorcy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

W pierwszym rzędzie zapewnimy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – musimy chronić młodych Polaków przed zagrożeniami narkomanią, alkoholizmem i przemocą.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej komisariatów policji

W 2013 roku rozpoczęliśmy wdrażanie „Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”, który zakłada systemową poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji poprzez inwestycje i remonty dotyczące obiektów policyjnych. Doprowadziło to do poprawy warunków pracy policjantów w każdym województwie. Jednak w wielu jeszcze miejscach w kraju warunki te wciąż są niewystarczające, dlatego planujemy kontynuować ten program.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polityka klimatyczna

W dalszym ciągu będziemy skutecznie zabezpieczać interes Polski w ustanowionej w 2007 roku polityce klimatycznej UE. Jesteśmy realistami. Raz niezablokowanego procesu na poziomie Unii Europejskiej nie można skutecznie i ostatecznie powstrzymać wetem, a obowiązujące wszystkich ramy traktatowe wykluczają zastosowanie w tej polityce wyłączeń. Ambitne cele redukcyjne niektórych członków UE nie mogą być jednak realizowane kosztem państw wciąż nadrabiających różnice rozwojowe. Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o realistyczne cele polityki klimatycznej UE i o to, by nie podważała ona konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca w ramach Trójką Weimarskiego

Chcemy dalej realizować wznowioną za rządów PO współpracę z Niemcami i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, podtrzymując otwarty dialog opierający się na relacjach partnerskich i zaufaniu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wojska amerykańskie w Polsce

Kontynuowane będą szczególne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, rozbudowujące amerykańską obecność wojskową w Polsce. Naszym celem jest przekonanie sojuszników do utworzenia stałych baz wojskowych w Polsce, potwierdzających szczególną pozycję Polski w Sojuszu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Partnerstwo transatlantyckie

Sojusz polityczny, gospodarczy i militarny ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą jest kluczowym elementem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy. Umacnianie więzi transatlantyckich jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęła dziś cała zachodnia cywilizacja. Chcemy relacji euroatlantyckich opartych na pełnym zaufaniu i wzajemności. Będziemy dążyć do zwiększenia obecności Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy, przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa, ale nie tylko.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dzielnicowy w terenie

Zagwarantujemy, że 75 proc. czasu pracy każdy dzielnicowy będzie spędzał w terenie. Służyć to będzie budowaniu zaufania społecznego oraz włączaniu mieszkańców w kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Ukrainą

Chcemy wolnej, praworządnej i demokratycznej Ukrainy, która kontroluje swoje granice, skutecznie się modernizuje i zapewnia rozwój gospodarczy i dobrobyt swoim obywatelom. Będziemy dalej wspierać reformatorski wysiłek władz oraz społeczeństwa Ukrainy, a także umacniać nasze dwustronne relacje, które muszą opierać się także na poszanowaniu wspólnej historii. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem pomyślnej transformacji, kontynuując wsparcie administracyjne oraz podtrzymując pomoc finansową dla Ukrainy, w postaci środków rozwojowych i pomocy humanitarnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Białorusią

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z Białorusią w ramach Partnerstwa Wschodniego, jeżeli tylko zostaną stworzone ku temu warunki w postaci reform politycznych i gospodarczych. Jak pokazują doświadczenia małego ruchu granicznego między Polską a okręgiem królewieckim Federacji Rosyjskiej, mały ruch graniczny między Polską a Białorusią może być doskonałym laboratorium współpracy regionów i społeczeństw, przełamując uprzedzenia i budując zaufanie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Popracie dla TTIP

Polska jako największy odbiorca inwestycji zagranicznych USA w regionie ma szczególny interes w dalszym zacieśnianiu współpracy gospodarczej. Dlatego opowiadamy się za podpisaniem przez UE i USA umowy handlowej TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) na zasadach, które przyniosą obopólną korzyść. Dopełnienie przez TTIP podpisanej już umowy Unii Europejskiej z Kanadą doprowadzi do stworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona w dłuższej perspektywie do wzrostu dobrobytu także polskiego społeczeństwa.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Oddziały Centrum Weterana

Planujemy otwarcie oddziałów Centrum Weterana w całym kraju oraz stworzenie pełnomocników ds. weteranów w szpitalach podległych MON oraz MSW (dla funkcjonariuszy weteranów z resortu spraw wewnętrznych).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Polacy za granicą

Naszym priorytetem była i pozostanie ochrona tych, którym grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, tak jak w przypadku Polaków z Donbasu. Nieustannego zaangażowania wymaga także egzekwowanie praw i swobód społeczności polskich tam, gdzie są one naruszane bądź ograniczane, przede wszystkim na Litwie i na Białorusi. Będziemy dalej prowadzić i rozwijać program repatriacji, a także usprawniać wydawanie cieszącej się coraz większą popularnością Karty Polaka, która umożliwia przyjazd i podjęcie pracy w Polsce. Zacieśnianie współpracy z Polonią na całym świecie, której celem musi być podtrzymanie więzi łączących ją z Polską, było i będzie dla nas ważnym celem.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zwalczanie korupcji

Zaangażowania wymaga też dalsze zwalczanie korupcji, niszczącej podstawy życia społecznego i gospodarczego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej na obronność. Podwyżki dla wojskowych.

Platforma Obywatelska zapewni stały wzrost wydatków na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków. Na szczególne docenienie – także pod względem finansowym – zasługują: żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni narażający dla nas swoje życie i zdrowie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja armii będzie dźwignią polskiego przemysłu i nauki

Budowa naszych własnych zdolności obrony i odstraszania będzie powiązana z tworzeniem nowych miejsc pracy i dopływem nowoczesnych technologii do skonsolidowanego polskiego przemysłu obronnego, dysponującego własnym zapleczem naukowo-badawczym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Walka z dopalaczami i przestępczością narkotykową

Rosnące zagrożenie działalnością grup zajmujących się handlem narkotykami oraz tzw. dopalaczami powodują, że konieczne są zintegrowane działania służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W tym celu proponujemy koordynowanie działań pełnomocników w każdej z formacji (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Główny Inspektor Sanitarny), prowadzenie wspólnych akcji w miejscach, w których handluje się tymi środkami, rozważenie możliwości wprowadzenia surowszych sankcji karnych, współpracę międzynarodową i wymianę informacji na temat działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami. Jednocześnie istotna jest stała ponadsektorowa integracja działań w obszarze bezpieczeństwa, profilaktyki, lecznictwa i edukacji w walce z dopalaczami i przestępczością narkotykową.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Szkolenia dla OSP

Żeby zagwarantować dobrą współpracę państwowych służb ratowniczo-gaśniczych z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz organizacjami pozarządowymi, wprowadzimy powszechne i obowiązkowe szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bezpieczne drogi

Naszym priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie radykalne ograniczenie liczby ofiar wypadków, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej możliwej płynności ruchu drogowego. Wprowadzimy do prawa zapisy, które ustanowią stabilne źródła finansowania działań z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, i zmiany w edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży (m.in. wprowadzenie w szkołach i gimnazjach obowiązkowej „godziny wychowania komunikacyjnego” miesięcznie). W ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych” w latach 2016–2020 wydamy ponad 200 mln złotych na realizację 400 zadań polegających m.in. na przebudowie i modernizacji najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach, przejść dla pieszych, dróg prowadzących do szkół czy przystanków autobusowych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Związki partnerskie

Wszyscy obywatele winni mieć te same prawa i obowiązki. Trzymając się tej zasady, uregulujemy status związku partnerskiego, tak by mogły z niego korzystać wszystkie osoby, różnej lub tej samej płci, które chcą się związać i żyć razem, ale jednocześnie nie chcą lub nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ograniczenia finansowania partii politycznych

Proponujemy też zmianę systemu finansowania partii politycznych. Opowiadamy się za dalszym ograniczaniem finansowania partii politycznych z budżetu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ograniczony immunitet poselski

Ograniczymy zakres immunitetu poselskiego do działań podejmowanych bezpośrednio w związku z funkcją posła i senatora.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obowiązki poselskie

Na nowo zdefiniujemy zakres obowiązków poselskich, tak by wprowadzić przejrzyste zasady finansowania z pieniędzy publicznych przejazdów poselskich i prac biur parlamentarzystów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015

 

Dług publiczny poniżej 50 proc. PKB

Dzięki dyscyplinującej regule wydatkowej sprowadzimy dług publiczny poniżej 50 proc. PKB, a deficyt strukturalny – do poziomu 1 proc. PKB.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Jednolity kontrakt zamiast umowy o pracę

Docelowo wyprzemy z rynku „umowy śmieciowe”, wprowadzając jednolity kontrakt jako formę świadczenia pracy

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Majątek Skarbu Państwa

Zadbamy o efektywne wykorzystanie majątku Skarbu Państwa i dalszą zmianę proporcji własnościowych na rzecz przedsiębiorczości prywatnej

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Eksport i promocja polskich marek

Wsparcie eksportu i promocja polskich marek będą naszymi priorytetami w relacjach międzynarodowych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Likwidacja pozapłacowych przywilejów umów-zleceń

Zlikwidujemy pozapłacowe uprzywilejowanie umów-zleceń, skłaniające przedsiębiorców do ich nadużywania. Obejmiemy je obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z tego tytułu (jako uzupełnienie obowiązku odprowadzania składek od umów-zleceń co najmniej od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 roku).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Uprawnienia ubezpieczeniowe w jednym kontrakcie

Jednolity kontrakt będzie dawał takie uprawnienia ubezpieczeniowe jak praca na etacie, np. prawo do zwolnienia lekarskiego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia

Przewidywany jest także alternatywny, pozabudżetowy sposób finansowania inwestycji drogowych. Planowane jest powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych. Ten mechanizm jest planowany do zastosowania w pierwszej kolejności do budowy A1 Tuszyn – Częstochowa

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mniejszy VAT

Wypełnimy nasze zobowiązanie, obniżając stawki podatku VAT o jeden punkt procentowy z początkiem roku 2017. Koszt budżetowy obniżki VAT to 6,5 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centralny rejestr faktur

Wprowadzimy elektroniczny, centralny rejestr faktur. Dzięki temu skrócimy czas zwrotu podatku VAT i uprościmy rozliczenia. Będzie to narzędzie zabezpieczające uczciwe podmioty przed nieuczciwymi kontrahentami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dostęp do danych z administracji publicznej

Upowszechnimy dostęp do danych zgromadzonych w administracji publicznej, stopniowo rozwijając bazę portalu: danepubliczne.gov.pl. Ich ponowne wykorzystanie przy kreatywności Polaków to sposób na rozwijanie nie tylko nowych modeli biznesowych, ale także cennych inicjatyw społecznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obrona reformy emerytalnej

Będziemy bronić reformy emerytalnej, wydłużającej stopniowo okres aktywności zawodowej do 67 lat, w imię godnego zabezpieczenia na starość i odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Bez tej reformy, osłabiającej negatywne skutki starzenia się społeczeństwa, liczba osób w wieku produkcyjnym do roku 2040 zmalałaby o 5 mln.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Przeciw prywatyzacji Lasów Państwowych

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni prywatyzacji Lasów Państwowych. W kilku sektorach (np. energetyka, infrastruktura transportu, obronność) zagwarantujemy nadzór i kontrolę państwa. Nie może ona jednak być pretekstem do tolerowania nieefektywności, wymuszania pomocy publicznej lub ochrony przed konkurencją ze strony podmiotów prywatnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Infrastruktura

Planujmy budowę: A1, A2, A6, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S14, S17, S19, S51, S61, S74, a także 57 kluczowych obwodnic miejscowości

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Infrastruktura samorządowa

W latach 2016–2019 rząd planuje dofinansować inwestycje drogowe samorządów kwotą 4 mld złotych. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej to główne cele ustanowionego przez rząd „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Program przyczyni się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rozwój regionalnych sieci kolejowych

Będziemy wspierać rozwój regionalnych sieci kolejowych. Nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym zapewni, że na modernizację taboru kolejowego w latach 2016–2020 będziemy mogli wydać o 550 mln złotych więcej. Odnawiany tabor będzie zamawiany przede wszystkim u krajowych producentów

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kierunki w energetyce

Inwestujemy i chcemy dalej inwestować w energetykę opartą na węglu kamiennym i brunatnym. W ramach dywersyfikacji paliw w koszyku energetycznym Polski inwestujemy także w elektrownie gazowe, a w przyszłości chcemy rozpocząć budowę elektrowni jądrowej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rozwój rynku wynajmu mieszkań

Skoncentrujemy się na rozwoju rynku wynajmu mieszkań. Wykorzystamy do tego wszystkie dostępne fundusze: środki Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskich Inwestycji Rozwojowych, fundusze wynikające z ustawy o rewitalizacji oraz partnerstwo publiczno-prywatne

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Program „Mieszkanie dostępne”

Uruchomimy nowy program „Mieszkanie dostępne”, będący kontynuacją formuły TBS, dzięki któremu w ciągu dziesięciu lat powstanie 30 tys. nowych mieszkań.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Opiekuni dzienni

Wzorem innych krajów będziemy promować system opiekunów dziennych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Opieka nad dziećmi pracowników

Zmodyfikujemy prawo tak, by firmy mogły finansować działania związane z opieką nad dziećmi pracowników (np. przyzakładowe przedszkole, wyprawki szkolne, urlop opiekuńczy) z już istniejącego odpisu na fundusz świadczeń społecznych. W przypadku dużych inwestycji firmy będą mogły zwiększyć limit odpisu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej pieniędzy na rodziny

Fundusz przeznaczony na wparcie rodzin już od przyszłego roku zwiększy się o ponad pół miliarda złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Jednolity kontrakt - reguły

W pierwszym roku pracy pracownikowi przysługiwałby 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a prawo do urlopu przysługiwałoby mu proporcjonalnie do przepracowanego okresu, tj. 1,5 dnia w miesiącu. W tym czasie umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zatrudnionym przez okres od roku do 3 lat przysługiwałby miesięczny okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy okres wypowiedzenia wydłużałby się do 3 miesięcy. Wymiar urlopu wynosiłby minimum 20 dni. Osobom zatrudnionym przez okres powyżej 3 lat przysługiwałby 3-miesięczny okres wypowiedzenia, urlop w pełnym, 26-dniowym wymiarze. Do tych pracowników stosowane byłyby dotychczasowe zasady: konieczność uzasadnienia wypowiedzenia oraz zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z prawem do 1-, 2- lub 3-miesięcznej odprawy

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Stypednia dla Polaków z zagranicy studiujących w kraju.

Zapewnimy stypendia dla Polaków z zagranicy i osób pochodzenia polskiego podejmujących studia w Polsce, wsparcie finansowe i materialne dla osób osiedlających się w Polsce oraz szkolenia dotyczące zakładania i przenoszenia działalności gospodarczej

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów

Zwiększymy wydatki na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów o 20 mln złotych. Uruchomimy program badań profilaktycznych w całości finansowany z funduszy publicznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej studentów specjalizacji geriatrycznych

Zwiększymy liczbę miejsc na specjalizacjach geriatrycznych uniwersytetów medycznych i rozbudujemy system zachęt dla studentów wybierających te specjalizacje oraz wsparcie dla kształcenia ustawicznego personelu medycznego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Wykorzystując dostępne środki europejskie, stworzymy dzienne domy opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w wieku powyżej 65. roku życia, w których będzie prowadzona krótkotrwała diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów seniorów, bez konieczności całodobowej hospitalizacji

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Numer alarmowy dla seniorów

Uruchomimy specjalny numer alarmowy dla osób starszych potrzebujących opieki, czynny 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Aktywni seniorzy

Będziemy kontynuować rządowy program „Aktywności Społecznej Osób Starszych”, wspierający edukację i aktywizację społeczną starszego pokolenia, z rocznym budżetem w wysokości 40 mln złotych. Przedłużymy działanie programu „Solidarność Pokoleń 50+” skoncentrowanego na lepszym wykorzystaniu umiejętności seniorów

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów

Wykorzystując środki europejskie będziemy kontynuować programy edukacyjne przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Koszt szkoleń 600 tys. seniorów w latach 2016–2020 szacujemy na 80 mln złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obywatelski Parlament Seniorów

Kolejnym jest utworzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – szerokiej reprezentacji wszystkich środowisk senioralnych, instytucji opiniodawczej i konsultacyjnej

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej wymian międzynarodowych dla uczniów

Ułatwimy wymianę międzynarodową uczniów i kadry naukowej. Chcemy również, by doradcy zawodowi znaleźli się na każdym poziomie edukacji, począwszy od gimnazjum. Młodzi, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacji, będą otrzymywać pełen pakiet informacji o umiejętnościach pożądanych przez pracodawców oraz odpowiadające im oferty szkół i uczelni. Zwiększymy dostęp do wymiany międzynarodowej w każdej gminie. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieć równe szanse na poznanie innych kultur i dobrych praktyk oraz rozwój umiejętności językowych. Sprawny system dofinansowania zapewni możliwość uczestnictwa w wymianie każdemu zainteresowanemu uczniowi.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wyższy próg do stypendium socjalnego

Podejmiemy działania w celu podwyższenia progu dochodowego umożliwiającego studentom ubieganie się o stypendium socjalne, wprowadzimy waloryzację stypendiów powiązaną z indeksem kosztów utrzymania w danym mieście.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Rady szkoły

Wprowadzimy nadzór społeczny nad szkołami, tworząc instytucję rad szkoły. W ich skład wchodziliby przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli oraz osoby wybierane przez lokalne środowisko.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej staży i praktyk dla uczniów

Zwiększymy liczbę staży i praktyk uczniów w przedsiębiorstwach, m.in. poprzez pilotażową refundację kosztów dla pracodawców, stypendia stażowe dla uczniów itp.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Stypendia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wdrożymy system stypendialny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz, równolegle, dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kształcenie zawodowe konsultowane z pracodawcami

Program kształcenia zawodowego i organizacja nauki (np. liczba zajęć praktycznych, wyposażenie laboratoriów) będą regularnie konsultowane z przedstawicielami pracodawców. Stworzymy mechanizmy diagnozowania potrzeb lokalnych rynków pracy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ciepłe posiłki dla uczniów

Uczniowie, którzy tego potrzebują, powinni mieć dostęp do zdrowych, ciepłych posiłków. Żadne dziecko nie ma prawa być głodne.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zajęcia dodatkowe w szkole

Rozszerzymy program zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb ucznia – w tym zajęć wyrównawczych (bezpłatne korepetycje). Czas spędzony w szkole po południu ma być dla dzieci atrakcyjny i efektywny. Natomiast rodzicom będzie łatwiej pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nauka współpracy w szkołach

Do programu nauczania w szkołach gimnazjalnych wprowadzimy zajęcia uczące współpracy, pracy zespołowej oraz podstawową edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Więcej sprzętów dydaktycznych

Zwiększymy inwestycje w zakup nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych, wykorzystując do tego celu środki europejskie z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” oraz regionalnych programów operacyjnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Jakoś kształcenia powiązana z finansowaniem

Wprowadzimy nowy system ocen jakości kształcenia na uczelniach wyższych, który powiążemy z czteroletnim okresem finansowania szkolnictwa wyższego. Chcemy zagwarantować uczelniom stabilność finansowania i możliwość planowania w dłuższym okresie. Równocześnie chcemy uwzględnić pozycję polskich uczelni w rankingach: premiowane będą te uczelnie, które będą w stanie wykazać awans w światowych rankingach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nowa ustawa o finansowaniu kultury

Stworzymy nową ustawę o finansowaniu kultury, która będzie „kodeksem sponsoringu kultury”. Zaproponujemy gminom, by w swoich budżetach obywatelskich zagwarantowały specjalną pulę na wydatki związane z kulturą – zachęcimy je do tego odpowiednim wsparciem finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


E-administracja

Będziemy jednocześnie kontynuować budowę e-administracji, tak by obywatele mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe nie wychodząc z domu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pieniądze na firmy zakładane przez naukowców

Chcemy wesprzeć rozwój firm zakładanych przez naukowców, zwłaszcza tzw. start-upów technologicznych. Stworzymy odrębne narzędzia finansowania przedsiębiorczości akademickiej. Wprowadzimy też instytucję „brokera innowacyjności”– będą to osoby odpowiedzialne za znajdowanie w środowisku akademickim projektów, które mają potencjał komercyjny.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Baza wiedzy o laboratoriach

Dlatego stworzymy ogólnopolską bazę wiedzy o laboratoriach i możliwościach ich komercyjnego zastosowania, równolegle przygotowując narzędzia prawne, które ułatwią ich wykorzystanie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Instytut Architektury i Urbanistyki

Utworzymy międzyresortowy (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Instytut Architektury i Urbanistyki. Jego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które pogodzą potrzeby budownictwa z wymaganiami estetycznymi. Nowe zasady uwzględnią też potrzeby osób niepełnosprawnych. Instytut będzie świadczył doradztwo dla samorządów i upowszechniał wiedzę o kształtowaniu przestrzeni, promując dobre praktyki i wzorce, dzięki współpracy z najlepszymi architektami, urbanistami i designerami.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Program cyfryzacji narodowych

Będziemy także rozwijać program cyfryzacji narodowych dóbr kultury oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych, który nie tylko ułatwia dostęp do nich, ale także pobudza rozwój i innowacje.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nowa ustawa medialna

Zaproponujemy nową ustawę medialną, wprowadzającą niższą niż dotychczas, ale powszechną opłatę abonamentową. Nie tylko zagwarantuje ona finansowanie mediom publicznym i zapewni wypełnianie przez nie misji, ale także zasili nowy fundusz wsparcia. Będzie on finansował wybrane w trybie konkursów programy o wysokich wartościach kulturowych i poznawczych. Konkursy będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych mediów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Możliwość dodatkowych ubezpieczeń w formie dobrowolnej

Stworzymy możliwość dodatkowych ubezpieczeń w formie dobrowolnej, co nie ograniczy dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Elastyczne dodatkowe ubezpiecznia

Proponujemy elastyczne warianty wyboru dodatkowych ubezpieczeń w formie abonamentów i ubezpieczeń wzajemnych. Z założenia wysokość składki będzie powiązana z czynnikami ryzyka, realizując w ten sposób założenia poprawy zdrowia populacji. Jednocześnie zagwarantowana będzie pozycja pacjenta pozostającego wyłącznie w sektorze publicznym – zgodnie z konstytucyjną zasadą równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Konieczna jest integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej z samorządami oraz współdziałanie sektora usług zdrowotnych z sektorem usług opiekuńczych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Okołooperacyjna karta kontrolna

Obowiązek regularnego stosowania zabiegowej okołooperacyjnej karty kontrolnej, systematyczna i obowiązująca wszystkich ocena poziomu zadowolenia dokonywana przez samych chorych dadzą gwarancję poprawy jakości leczenia.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Telekonsultacje

W większym stopniu zaczniemy wykorzystywać najnowsze technologie telekonsultacyjne, umożliwiające poradę u specjalisty na odległość.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Opieka psychologiczna

Zwiększymy także dostępność opieki psychologicznej – ważnej w przypadku poważnych chorób.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Inwestycja w edukację personalu medycznego

Polski system ochrony zdrowia potrzebuje większej liczby lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych. Dlatego będziemy inwestować w edukację personelu medycznego.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zawód asystenta lekarza

We współpracy ze środowiskami lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, wzorem rozwiniętych krajów Europy, wprowadzimy zawód asystenta lekarza.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Podwyżki w służbie zdrowia

W ramach możliwości finansów publicznych podwyższymy wynagrodzenie dla pracowników ochrony zdrowia, tak by przeciwdziałać migracji wyspecjalizowanych kadr – lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Doceniamy rosnące znaczenie zawodu pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia, dlatego będziemy kontynuowali rozpoczętą we wrześniu 2015 roku podwyżkę płac dla tej grupy pracowników. W kolejnych latach rozszerzymy ją stopniowo o podwyżki dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i pozostałych pracowników medycznych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Referenda lokalne

Ułatwimy organizację referendów lokalnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Opieka pediatryczna w szkołach

W kolejnym kroku wzmocnimy opiekę pediatryczną w przedszkolu i szkole.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Budżet partycypacyjny w każdym mieście

Przygotujemy mechanizm ułatwiający wprowadzanie budżetów obywatelskich w każdym mieście. Zmienimy prawo tak, by wprowadzenie budżetu obywatelskiego – gdy zażąda tego grupa obywateli – stało się obowiązkowe.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


JOW-y

Wprowadzimy jednomandatowe okręgi wyborcze do rad gmin we wszystkich miastach, także tych na prawach powiatu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obywatelskie projekty uchwał

Zagwarantujemy prawo wnoszenia obywatelskich projektów uchwał we wszystkich samorządach i znacznie zmniejszymy próg wymaganej liczby podpisów do maksymalnie 250 osób na każde 100 tys. mieszkańców.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Remont miast

Przywrócimy do życia całe dzielnice, które znów staną się miejscami rozrywki, pracy i wypoczynku. Uspokojony ruch samochodowy, więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – to nasze priorytety.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Fundusz Municypalny

Uruchomimy Fundusz Municypalny, który będzie finansował budowę gminnych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkalnych. Wkład własny gmin do tego fundusz mógłby być ograniczony do wartości wnoszonej działki pod zabudowę. Budżet tego funduszu wyniesie kilkaset milionów złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Centra Usług Wspólnych

Wprowadzimy przepisy, które ułatwią tworzenie miejskich Centrów Usług Wspólnych. Z usług tych centrów mogłyby korzystać także działające na danym terenie organizacje pozarządowe. W ten sposób umożliwimy integrację działań różnych jednostek samorządu i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla gmin w związku metropolitalnym

W ciągu pięciu lat gminy, które rozpoczną współpracę w ramach związku metropolitalnego, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kiedy obowiązkowe referenda w gminach?

W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 10 proc. środków inwestycyjnych gminy, wprowadzimy obowiązek referendum lub wiążących konsultacji społecznych

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konkurencyjne miasta będą wspierane przez państwo

Miasta wspólnie realizujące inwestycje podnoszące ich konkurencyjność otrzymają wsparcie instytucji centralnych, obejmujące m.in. ułatwienia organizacyjno-prawne i badawczo-rozwojowe. Podobne wsparcie będzie zagwarantowane w przypadku tych inwestycji, w których inwestycyjnym partnerem miasta jest lokalny ośrodek myśli naukowo-technologicznej, np. instytut badawczy, politechnika, szkoła wyższa.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Przenoszenie instytucji centralnych poza Warszawę

Jesteśmy przekonani, że struktura administracyjna państwa polskiego dojrzała do kolejnego etapu decentralizacji – przenoszenia instytucji centralnych poza Warszawę. W kolejnych latach rozpoczniemy proces lokalizacji wybranych urzędów i agencji rządowych w innych polskich miastach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Produkty lokalne

We współpracy z samorządami województw upowszechnimy systemy standaryzowania i oznakowania produktów lokalnych i wprowadzanie ich na partnerskich zasadach do oferty sieci handlowych operujących na danym terenie. Dzięki temu lokalni producenci tradycyjnych produktów otrzymają wsparcie w postaci profesjonalnego marketingu i dostępu do nowych klientów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Transport publiczny

Za pomocą regionalnych planów transportowych skoordynujemy rozkłady jazdy busów, autobusów i pociągów, tak by najlepiej dostosować je do potrzeb mieszkańców. Zapewnimy jednolity, ogólnokrajowy standard informacji dla podróżnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poprawa jakości powietrza

W wielu miejscach dla zapewnienia zdrowych warunków życia konieczna jest poprawa jakości powietrza zatruwanego tzw. niską emisją (np. pyłami powstającymi przy spalaniu opału w domowych piecach i kominkach). Przyspieszymy wymianę starych, nieefektywnych pieców węglowych na nowoczesne, oszczędne urządzenia spełniające wysokie normy emisji CO2 i pyłów, również takie, które opalane są drewnem i innymi surowcami odnawialnymi. Gminy będą mogły określać rodzaje paliw stosowanych na swoim terenie i wymagania co do jakości tych paliw oraz pieców. Mieszkańcy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie: dostosowaniu do wymogów będą towarzyszyć instrumenty wsparcia indywidualnych inwestycji wymiany pieców. Na ten cel przeznaczymy 1 mld złotych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Pomoc w przekwalifikowaniu się mieszkańcom wsi

Mieszkańcy wsi uzyskają pomoc w nauce nowego zawodu, usługi pośrednictwa pracy, dofinansowanie założenia własnej firmy oraz tanią pożyczkę na jej rozwój. Szczególne preferencje w dostępie do środków na aktywizację i reorientację zawodową uzyskają m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach i kobiety. Na aktywizację zawodową przeznaczymy w ciągu kolejnych ośmiu lat ponad 7,3 mld złotych w skali całego kraju.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


"Wiejskie stragany"

Skrócimy ścieżki dystrybucji żywności wytwarzanej na małą, lokalną skalę, tak aby produkty trafiały od producenta do konsumenta możliwie bezpośrednią drogą. Wiejskie stragany” będą preferowanym miejscem zakupu żywności na potrzeby rządowych programów dożywiania dzieci w szkołach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Legalizacja uboju gospodarczego

Kolejnym krokiem, który będzie służył rozwinięciu turystyki wiejskiej, będzie wprowadzenie przepisów pozwalających na ubój gospodarczy, przygotowanie i sprzedaż turystom własnych przetworzonych produktów mięsnych. Zmiany te dotyczyć będą również przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie dla producentów mleka

Zainicjujemy zmiany regulacyjne i wesprzemy przygotowania organizacyjne służące poprawie kondycji finansowej producentów mleka. Z ustawy o grupach producentów rolnych w zakresie produkcji mleka wykreślimy obowiązek prowadzenia działalności skupowej przez grupę. Taka zmiana ułatwi tworzenie nowych grup producenckich, które uzyskają możliwość dostępu do funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zobowiążemy również doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego do pomocy przy organizacji takich grup. Rolnicy uzyskają więc naprawdę duże pieniądze (do 100 tys. euro na grupę) i pomoc specjalistów umożliwiające poprawę obecnej sytuacji sektora mlecznego

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Gospodarowanie ziemią

Będziemy udoskonalać gospodarowanie ziemią, kontynuując dotychczasowe działania, poprzez minimalizowanie przekazywania gruntów rolnych na cele nierolnicze (zwłaszcza gruntów dobrej jakości).

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Strona internetowa każdego sołectwa

Rozwiniemy program „Rzeczpospolita Cyfrowa”, za pośrednictwem którego każdemu sołectwu przekazane zostaną darmowe strony internetowe do dalszego samodzielnego administrowania.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Inwestycje w sieć szybkiego Internetu

Będziemy kontynuować inwestycje w sieci szybkiego Internetu na obszarach wiejskich. Dzięki budowie sieci na odcinku tzw. ostatniej mili, przy wykorzystaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” ograniczymy zjawisko wykluczenia społecznego i migracji mieszkańców.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną

Poprzez ogólnokrajowy konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną pobudzimy zainteresowanie samorządów wykorzystaniem funduszu sołeckiego do rozwiązywania problemów lokalnych społeczność.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


PO partią proeuropejską

Platforma Obywatelska była i pozostanie partią proeuropejską. Uważamy, że Unia Europejska jest najważniejszym forum międzynarodowym realizowania naszych interesów. Wierzymy, że skuteczne zabieganie o realizację polskich celów strategicznych nie polega na kontestowaniu osiągnięć zjednoczonej Europy, ale na sprawnym wpisywaniu naszych racji w interes ogólnoeuropejski i na maksymalizowaniu naszego wpływu na bieg wydarzeń.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obrona intersów polskich przedsiębiorców w UE

Będziemy bronić polskich przedsiębiorców i pracowników przed widocznymi w niektórych krajach europejskich tendencjami protekcjonistycznymi. Uważamy, że działają one nie tylko na szkodę interesu Polski, ale również – interesu całej Unii Europejskiej, podważając fundamenty integracji gospodarczej kontynentu.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Poglębianie jednolitego rynku UE

W obszarze polityki gospodarczej Unii naszym priorytetem będzie dalsze pogłębianie jednolitego rynku, znoszenie istniejących barier, które wciąż utrudniają dostęp do ponad 500 mln konsumentów rynku UE dla polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Kluczowe partnerstwo z NATO

Udział w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostanie kluczowym elementem bezpieczeństwa militarnego Polski. Będziemy, także w ramach przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, prowadzić działania zmierzające do zapewnienia trwałej obecności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski oraz budowy infrastruktury NATO.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zagrożenie cybernertyczne

Dostrzegamy również poważne zagrożenia cybernetyczne – państwo musi zagwarantować, że krytyczne dla obywateli systemy funkcjonują bez zakłóceń. Przestrzeń wirtualna, poza oczywistymi korzyściami, jakie przynosi, wiąże się także z wieloma zagrożeniami i jest obecnie miejscem, w którym popełniane są przestępstwa. Zwalczanie tego zjawiska wymaga działań w trzech obszarach: przygotowania merytorycznego funkcjonariuszy Policji; wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie; rozbudowy specjalnej komórki w ramach struktury Policji, która będzie zajmowała się cyberprzestępczością

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Będziemy zabiegać o dalszy rozwój infrastruktury, która zapewni nam bezpieczeństwo dostaw z różnych kierunków i po konkurencyjnych cenach.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Euro w Polsce

Będziemy pilnować, by coraz bardziej integrująca się strefa euro pozostawiła drzwi otwarte na kraje takie jak Polska. Podkreślamy jednak, że do rozszerzenia strefy euro muszą być gotowe obie strony. Wspólną walutę przyjmiemy wówczas, gdy będzie to korzystne dla naszego kraju, naszego społeczeństwa i gospodarki.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Wielką Brytanią

Uważamy, że wielką wartością dla Unii Europejskiej i Polski jest pozostanie w niej Wielkiej Brytanii, naszego drugiego co do wielkości partnera handlowego, ale także jednego z najbliższych sojuszników w ramach NATO. Będziemy przekonywać naszych brytyjskich partnerów do pozostania w Unii Europejskiej, popierając ich w postulatach, których celem jest usprawnienie działania Wspólnoty, poprzez ograniczenie regulacji czy zwiększenie roli parlamentów narodowych. Będziemy przy tym podtrzymywać swój sprzeciw wobec postulatów, które mogą szkodzić polskim obywatelom, prowadząc do ich dyskryminacji na brytyjskim rynku pracy. Nie widzimy też przestrzeni na dokonywanie zmian w Traktatach UE, które kwestionowałyby podstawy integracji europejskiej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Współpraca w regionie. Partnerstwo Wschodnie

Współpraca regionalna była i pozostanie naszym priorytetem. Nasi najbliżsi sąsiedzi zawsze są ważnym punktem odniesienia. Będziemy rozwijać i wzmacniać Partnerstwo Wschodnie – pierwszy z dużych europejskich projektów, powołany do życia z naszej inicjatywy. Będziemy realizować nasz strategiczny cel, jakim jest postępująca integracja państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, a więc przede wszystkim Ukrainy, Mołdawii i Gruzji z Unią Europejską.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Rosją

Chcemy jak najlepszych, partnerskich relacji ze wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym współpracy z Rosją. Obecnie jednak Rosja przekreśla szanse na dobre relacje z Polską, kwestionując ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie, podważając zasady nienaruszalności granic, niestosowania przemocy w sporach międzynarodowych oraz suwerenności państw. Będziemy konsekwentnie sprzeciwiać się agresywnej polityce Rosji i dalej skutecznie zabiegać o jedność świata zachodniego w tej sprawie. Uważamy, że w relacjach z Rosją polskie interesy najlepiej jest realizować za pośrednictwem Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych i NATO w kwestii bezpieczeństwa. Podtrzymujemy ocenę, według której najskuteczniejszym antidotum na obawy wobec Rosji jest nowoczesna Polska o silnej pozycji w Unii Europejskiej i NATO oraz jak najlepszych relacjach ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Widzimy w Rosji niezbędny element ładu międzynarodowego opartego na pokoju i stabilizacji. Pozostajemy otwarci na dobre relacje ze społeczeństwem rosyjskim, polityczne otwarcie w relacjach z władzami rosyjskimi uzależniamy jednak od przestrzegania przez nie prawa międzynarodowego oraz odpowiedzialnego zachowania na arenie międzynarodowej. Będziemy dalej skutecznie zabiegać o solidarność świata Zachodu wobec agresywnej postawy Rosji i wojny na Ukrainie.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Obrona Terytorialna

W oparciu o rezerwistów rozwiniemy formację Obrony Terytorialnej jako ważny element systemu bezpieczeństwa państwa. Aktywność formacji ochotniczych będzie wykorzystywana we współpracy i pod nadzorem Sił Zbrojnych RP, co da gwarancje bezpieczeństwa.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Relacje z Ukrainą

Chcemy wolnej, praworządnej i demokratycznej Ukrainy, która kontroluje swoje granice, skutecznie się modernizuje i zapewnia rozwój gospodarczy i dobrobyt swoim obywatelom. Będziemy dalej wspierać reformatorski wysiłek władz oraz społeczeństwa Ukrainy, a także umacniać nasze dwustronne relacje, które muszą opierać się także na poszanowaniu wspólnej historii. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem pomyślnej transformacji, kontynuując wsparcie administracyjne oraz podtrzymując pomoc finansową dla Ukrainy, w postaci środków rozwojowych i pomocy humanitarnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Grupa Wyszehradzka

Chcemy dalej umacniać współpracę regionalną w formacie Grupy Wyszehradzkiej, która była i pozostanie naturalnym sojusznikiem w wielu sprawach na forum europejskim i NATO. Będziemy kontynuować podejmowanie wspólnych inicjatyw w formacie Grupy Wyszehradzkiej rozszerzonym o Rumunię, Bułgarię oraz państwa bałtyckie, z którymi wspólnie walczymy na forum Unii Europejskiej m.in. z dyskryminującymi naszych przedsiębiorców i pracowników praktykami stosowanymi w innych państwach członkowskich.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Wsparcie polskich przedsiębiorców na swiecie

Naszym priorytetem pozostanie otwieranie dla polskich produktów i usług nowych rynków i promocja polskich przedsiębiorców. Jest to niezbędny element poszukiwania nowych szans dla polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania wzrostu gospodarczego. Kompleksowe działania na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorców poszkodowanych embargiem Rosji nałożonym na polską żywność dowiodły, że przy odpowiednim wsparciu administracji rządowej można skutecznie szukać alternatywnych rynków zbytu. Chcemy Polski aktywnie współpracującej gospodarczo z dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami świata, w tym z Indiami, Chinami, Brazylią i Izraelem. Będziemy dalej otwierać na polskich przedsiębiorców obiecujące rynki azjatyckie i południowoamerykańskie, a także te trudniejsze – afrykańskie, gdzie aktywne wsparcie państwapochodzenia jest niezbędne dla powodzenia zagranicznego inwestora czy przedsiębiorcy. Temu służy zainicjowany przez nas program „Go Africa”. Tylko w pierwszym roku jego działania wartość polskiego eksportu do państw afrykańskich wzrosła o ponad 30 proc.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zagrożenie terrorystyczne

Pomimo utrzymującego się niskiego poziomu zagrożenia terrorystycznego w naszym kraju, konieczne są działania rozszerzające zakres współpracy instytucji dbających o zabezpieczenie antyterrorystyczne, uświadamiające obywateli co do możliwości wystąpienia zdarzeń oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Urgulowanie kwestii dronów

Poza realizacją „Narodowego Programu Antyterrorystycznego” potrzebne są działania mające na celu uregulowanie kwestii tzw. dronów (zdalnie sterowanych obiektów latających), zwiększenie wydatków na sprzęt antyterrorystyczny oraz współpracę międzynarodową w celu monitorowania zagrożeń.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Zwalczanie przestępczości gospodarczej

Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania mające na celu poprawę skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. We współpracy z Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym wypracujemy nowe pomysły na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej. Jednym z najważniejszych narzędzi tej walki będą ulepszone mechanizmy pozbawiania majątków sprawców przestępstw. Planujemy m.in. utworzenie centralnej bazy rachunków bankowych, wypracowanie wspólnej metodologii działań instytucji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Finansów oraz prokuratur, by zwiększyć skuteczność działań w przypadku wyłudzania podatku przez zorganizowane grupy przestępcze.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Doposażanie Sił Zbrojnych RP

Będziemy kontynuować doposażanie Sił Zbrojnych RP w nowoczesny sprzęt, wzmocnimy kolejne garnizony w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części kraju

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Inwestycje w armii

Dokończymy m.in. program budowy kolejnych sześciu okrętów dla Marynarki Wojennej, w ramach programu „Wisła” we współpracy z USA stworzymy nowy system obrony powietrznej kraju. Rozwiniemy program pancerny i artyleryjski w oparciu o Polską Grupę Zbrojeniową i zakłady w Gliwicach, Siemianowicach i Stalowej Woli.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Modernizacja jednostek strażackich

Będziemy kontynuować inwestycje w modernizację systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez budowę nowych niezbędnych obiektów, modernizację istniejących oraz wymianę zużytego sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków. W celu zwiększenia efektywności działań inwestycyjnych i modernizacyjnych uruchomimy wieloletni „Program standaryzacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej i systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Edukacja o pożarach w szkołach

Planujemy wprowadzenie programu ograniczenia liczby ofiar pożarów „Zgaś ryzyko”, przyjętego na lata 2015–2024. We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z samorządami tworzone będą „Ogniki” – miejsca edukacji, działające np. przy szkołach, w których najmłodsi będą się uczyć bezpiecznych zachowań w swoim najbliższym otoczeniu. Podobne programy edukacyjne propagujące bezpieczne zachowania i nowoczesne rozwiązania techniczne w tym zakresie będą również skierowane do osób w średnim wieku i seniorów.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mniej urzędników administracji centralnej

Zmniejszymy liczbę urzędników administracji centralnej, wprowadzając zasadę ograniczonego zatrudnienia

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Mieszany system wyborczy

Proponujemy wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu, łączącego zalety jednomandatowych okręgów wyborczych i proporcjonalnego rozdziału mandatów. Doświadczenia naszych europejskich sąsiadów pokazują, że skonstruowanie takiego systemu jest możliwe i korzystne dla wzmocnienia demokracji parlamentarnej.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Nowa formuła relacji państwo - kościół

Platforma Obywatelska zawsze opowiadała się za wolnością sumienia. Kierowaliśmy się i będziemy kierować życzliwą neutralnością względem wszystkich wspólnot wyznaniowych. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa formuła funkcjonowania Funduszu Kościelnego wyczerpała się. Przygotujemy nowe rozwiązania, które zagwarantują, że to wierni będą bezpośrednio finansować swoje kościoły. Nowe zasady będą tak skonstruowane, by zapewnić bezpieczeństwo materialne wszystkim wspólnotom religijnym – także tym najmniejszym.

Źródło: platforma.home.pl

październik 2015


Ograniczenie kadencji w samorządzie

Dla zwiększenia znaczenia mechanizmu przejrzystości w działaniach samorządu należy rozważyć ograniczenie do dwóch kadencji (następujących po sobie) możliwości sprawowania funkcji wójta, starosty, burmistrza, prezydenta i marszałka.

Źródło: www.platforma.org

październik 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.